Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34*

GESCHIEDENIS

Maurits.

De Remon

ftr.tnten door de bijzondere Synoden mishandeld.

weeren , dat Episcopius , door zijne welfpreeken» heid, de harten niet trof. 't Was niet voorzigtig, de agting der Synode en het Staatkundig oogmerk der geenen, die het lieten houden, bloottehellenaan een geregeld twistgeding met een zo gedugten Tegen ftander. Derhalven zogt men de Remonftranten te bepaalen tot het enkel voordraagen hunner gevoelens, zonder hun te vergunnen, dat zij zich in gefchilvoering uitlieten. Dan , zij volhardende in, met verontwaardiging, zulke haide wetten, hrijdig met de natuurlijke" billijkheid, aanteneemen , koo?tn de Synodaale Vaders de geweldige, maarveiliglte, Partij , om hun uittefluiten (*).

Niet beter werden de Remonftranten behandeld d >br andere kleine Provinciaale Synoden , wier Afgezondenen rondreisden , en veele Predikanten in hunnen diénst fchorsten , of van denzelven afzetten, onder voorwendzel, dat zij Calvyn en diens Aanhangers te na fpreaken , of tegen de volilrtkte Verkiezing predikten : 'er niet voor te ijveren, was genoeg , om zich de afkeuring op den halze telaaden. Over deeze handelwijze , haande de Synode gehouden, die genoeg toonde , dat de Uitvoerdersdaarvan reeds vastheiden ., dat de Remonftransen op At Synode zuiden veroordeeld, en de Synodaale Belluiten door de Staaten zouden bevestigd worden, klaagde deeje Partij met reden, en vondt zich hoogst geërgerd,

dewijl

(*) Regenb. Hift. der Remon fit. II. D. bl. 85 enz, .iiMBQRG Leeven van Epifcopius, bl, 193.

Sluiten