Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN". 345

zij deeze vergunning aanzagen als een ftap der 'Synode , tegen de voorgaande weigering ftrijdigi Dart men wist, dat Papier niet wederom fprak, en het fchriftlijk inleveren hun fchootvrij ftêlde voor die belemmerende tegenwerpingen, welken Episccpius zo wel ter fneede wist in 't midden te brengen. Van de aangebodene Vrijheid maakten de Remonftranten gebruik , en vielen , met allen ijver, nagt en dag, ondanks de winterkoude , aan 't fchrijvenj, binnen Weinig dagen zo veel Papieren inleverende , dat de Synodale Vaders des verfteld ftönden. Men wil, dat één hnnner lachende zou gezegd hebben , ,, dat „ zij met den Duivel moeiten omgaan , om in zó ,, korten tijd zo veel të fchrijveh." Een ander verklaarde , „ dat de Synode wel twaalf jaaren zitten ., mogt, zo men ze allen zou moeten onderzoeken." Breedvoerig waren deeze Opftellen: en zij, tot kortheid vermaand, betuigden, dat het gewigt der zaake, en de Itaatlijke gelegenheid, bij welke zij deeze Stukken inleverden, hun buiten ftaat ftelde, korter te zijn. De Schotftche Godgeleerde, Bancanqual, fchreef, zich te fchaamen , dat Mannen van oordeel zich konden vferbeeldeti , dat de Synode tijd kort hebben, om alles te doorleezeni Doch de Remon* ftranten waren van gevoelen , dat de Synode daar toe tijd hadt behoorèn te befpaaren , dewijl anders de geheele Bijéénkomst flegts eene ijdele vertooning was , om, zonder tè onderzoeken en te oordeelen , maar plegtig te verwerpen, 't geen men bij zichzelven reeds te vooren veroordeeld hadt, F. Deel. 2. St. D U

Maurit*«

Sluiten