Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLAND EN. 34?

De V>orzi"er Bogerman" v?;r cndrtus c'-=voort met S cllingen uit de Schriften der Remonfiranten te trekken, en deeze aai d± Synode < p:egeeven. Het inge everde Gefchrift was der Synode de ru e:te niet waardig , om het geheel te leizen. Bogerjian las 'er wat van voor. Dé evenïe-n-'de Schot fche Godgeleerde, die het te wijdloopig gekeurd hadt, kon niet voorbij, ter dier gelegenheid , of-temarken: „ De Remon/rranten betten geen gunst „ altoos: ik kan u verzekeren, dar de Vo rzitt.r ,, het ilirnfte uit het Gefchrift uitpikte : rauwlijks „ werden 'er vijf bladen geleezen, [ 't was in 't ge,, heel tweeh n-eri en vier baden groot,] die niets anders behebden dan een fterk fc iimpfcnrirt tegen

CaLVINUS, BEZA, PaRECS, PlSCATOR . WlTH-

„ aker , Boge. man, Festus , en verfcheide ande„ ren: m2ar, om de waarheid te zeggen , fchoon n onvojrzigdg , evenwel aertig gefield. Ik zag hel „ voor dea ftijl van Episcopius ain." Geen ande gebruik werd 'er van gemaakt, dan dat men een gedeelte van 't zelve las, en eenige der Leden be^il. om het naarftig te d^x)^bladéren, en daar uit te trek ken, 't geen zij waardig oordeelden om de Synod, voorgeleezen te worden.— Niettegenstaande dee ze behandeling , volhardden de Remonftranten me het opinaa'sen van de verdere verklaaring hunner ge vce'ens en derzelver verdeed'ging. Weder met de

zelfde uitvoe-ig'.e'd dchrijvende, kreegen zij de zei de beftraffing. De>ch, bemerkt hebbende , dat d

Synode, eer zij gereed korden zijn met hunne vq D 2 de

I t

e

Sluiten