Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34$

GESCHIEDENIS

MilURITS.

Twisten tufl'chen de Vaders van de Synode.

1

( 1 t

i

deediging van de twee laatfte Artykelen, reeds verre gevorderd was met het leezen en oordeelen der Synodaale Collegien over de Remonflrantfche Gevoelens, voerden zij, in't (lot van hun laatfte Gefchrift, eene zeer vrijmoedige taal, beklaagden zich over de Synode, en verklaarden ronduit, dat zij deeze Schriften niet om der Synode wille, die hun zo onwaardig behandeld hadt, maar om 't bevel der Heeren tegehoorzaamen, hadden gefchreeven. Wat hun betrof , zij hadden willen toon en , dat zij hun gevoelen volkomen wilden openleggen , en geenzins fchuilhoeken zogten. Wat de Synode aanging, deeze hadt door openbaare Redenvoeringen , Vertoogen en Oordeelen tegen hunne gevoelens , vooraf dezelve reeds veroordeeld, en, in geheime Zittingen, flegts een klein gedeelte hunner Verdeediginge geleezen (*).

Terwijl de Synodaale Vaders bezig waren met het behandelen der bewuste Vijf Artykelen, ging het gerchil over de Verkiezing en Verwerping, enverwek:e zomtijds hoogloopenden woordenhrijd tusfchen mn: want, fchoon zij, over't algemeen, derConra Remonftrantfcke begrippen waren toegedaan, ifldden veelen, ten opzigte van 't begrip der zaake, en bijzonder inzien , en waren de meehe Buitenmdfche Godgeleerden , gelijk wij reeds opmerken, niet te eenemaal in 't zelfde begrip met de Inland-

(*) Regenb. Hift. der Rem. II. D. bl. 208. Limburg eeven van Episcopius, bl, 206.

Sluiten