Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

550

GESCHIEDENIS

Maurits.

befloten. de Synode te verlaaten , tn de Enge1 fche Afgezant v\as gereed , om zich, op 't verzoek van Balcanqual, na Dordrecht te begeeveu , om den brand te blusfen, voornaamlijk ontftooken door de twee evengeme!de Yveraaren, naer diens Schrijvers uitdrukking, in Beat, om de geheele Synode'm vuur en vlam te zetten. Een Brief diens Afgezants aan den Voorzitter bragt veel maatigings te wege. Men verzogt de beledigde Buitenlanders om verfchooning. Martinius, meest van allen gehoond , liet 'er zich ligt toe overhaalen : hij hadt een talrijk gezin , en men bediende zich van deeze omffandigheid , hem Ondèt't oogbr ngende, dat hij anderzins, bij zijne thuiskomst, voor ongunst te vreezen hadt. De Marpurgfeke Hoogleeraar Goclemus , voor een groot en fchrander Philofooph ten dien tijde gehouden, kantte zich, door een veel laager en min verfchoonlijk beginzel gedreeven, tegen de Gevoelens derit<?monftranten , daar bij anders Melanchtons gronden volgde : hij gaf iemand , die des zijne verwon, dering te kennen gaf, onbefchaamd genoeg zijn trek tot den drank belijdende, tenantwoord: Wij zien, dat de Prins en de Heeren Staaten het zo hebben willen, en wij hebben hier goeden Wijn. 't Was deeze ?e!fde'Man, die, bij zekere gelegenheid, op de Synode beweerde , dat het voorgeflelde Gevoelen waar was in de Philofophie, maar dat hij het nog niet wiltle vastft'ellen in de Theologie (*).

Ver-

(*) Vj.gÊS. Kift. der Remonftr. II. D.bl. iep. 131.

■ * Lw.

Sluiten