Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 351

Vermids 'er zulk eene verfcbeidenheid van begrippen onder de Vaderen iieerschte, vreesde men dee ze openbaar te maaken; hierom liet Bogeh man het leezen der Oordeelen in eene heimlijke Zitting beginnen. Tegen dit bedrijf verzetten zich de Engelfche Godgeleerden, beweerende, dat de eer der Synode het openlijk leezen deezer Oordeelen vorderde: 't zou anders der Weruld voorkomen, dat zij eene zamenfpanning gemaakt* hadden, om met elkander in gevoelens overéénteftemmen. Zij drongen dit aan met meer redenen. Doch de Voorzitter , die, tot veeier bevreemding , een ftuk van zo veel gewigts, op eigen gezag, zonder des de Synode te vraagen, o? dien voet begonnen hadt, wist zijn plaq doortedrijven , en het befluit , om de Oordeelen 'heirniijk te leezen, ftand te doen grijpen : een befluit, 'tgeen de Engeifchen veel veiliger, doch het ander eerlijker, hielden (*).

't Gelukte dien Voorzitter zo wel. niet zijn gezag te doen gelden, wanneer hij, Goo gedankt hebbende over de hoogfte ééadragt der Coileg'enindeLeerftukken, zijne ontworpen Canons aan dezelve wilde opgeeven, opdat, indien iemand aanmerkte, dat'ei iets bij- of afgedaan, of in dezelven veran lerd moest worden, hij, met zijne Bijzitters , daai over zou

raad'

Limburgh Leeven van Episcopius, bl. 2-7 enz. Carlet. II. D. bl. 2t. 22.

(*) Regenb. Hift. der Remonftr. II. D. bl. ii8. LiM' burgh Leeven van Episcopius, bl. 217.

D 4

Maurits.

De Synodaale Oordeelenworden in heimlijke Zltt ngen geieezen.

De Canons opgeüeld.

Sluiten