Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35* GESCHIEDENIS

Maurits.

5 3 3

I » 3

raadpleegen, en, in gevalle zij het noodig oordeelden , daar van iets op de Synode brengen , waar op dan ieder kortlijk zijn gevoelen zou zeggen. Dit mishaagde eenige Inlandfche Godgeleerden , en de Engeifchen ftietten 'er zich zo geweldig aan, dat ze terftond den Afgezant Carleton fchreeven : ,, De „ Voorzitter heeft zich in 't maaken van de Canons „ meer gezags aangemaatigd, dan ooit eenig Voor-

zitter : hij wilde ze van alle de anderen toege„ hemd hebben met een enkel ja, of verworpen met „ een enkel neen , en hij heeft zo veele Provinciaa-

len op zijn hand, dat hij alles naar zijn believen ,, vasthelt. Voorwaar ik word gedwongen tezeg„ gen , dat ik niet zien kan, hoe het behaanbaar is „ met de waardigheid van iemand, minder van een ,, Lid van de Synode , en allerminst van een Bis, fchop , dat een Voorzitter alleen zal opgeeven, , en dat de anderen hem volgen, dat hij alleen Ca, nons maakt , en dat de Synode beroepen wordt, , niet om haar oordeel te geeven , maar om toete-

, hemmen. Indien gij, mijn Heer, niet be-

, zorgt, dat herwaards goede raad gezonden wor, de, zal. de Synode, naar dat het hier gefchaapen , haat, een ding zijn, daar men in alle eeuwen me-

, de zal fpotten. Men wil de Canons zo op-

, vullen met befpiegelingen uit den Catechismus,

, dat ze daar van fchijnen te zullen barsten." .

'.n in eenen anderen Brief : ,, Indien de gemaatigd, heid der Lhth.eemfchen het niet verhinderde, zou, den 'er Canons, gemaakt worden, wier gelijken men

„ nooit

Sluiten