Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 355

bevestigd , van waarde te houden , en de Synodaale Befluiten te doen onderhouden.

Zeer onverwagr V0'>r de Engeifchen althans, en andere Buitenlandfche Godgeleerden, Kwam dit voorRel ter baane; en het handelen daar over moest met allen fpoed gefchiedén , dewijl de Hoeren Gemagtigden dien dag gereed Honden na den Haag te ver-eizen. Het baarde veel opziens. En de Uitheemfche Godgeleerden , behalven die van Geneve en Embden , konden, in 't eerst , op geenerlei wijze bewoogen worden , om over de Perfoonen der Remonftranten te vonnisfen. Dan , tasfebén de Vooren Naamiddag ■ Zittingen, bragten de Inlandfche Godgeleerden het zo v.rre , dat alle de Buirenlanders, uitgenomen de Engelfche , Hes ft fche en Bremer Godgeleerden , aan het gehreeken Vonnis , fchoon met eenige verandering , de toe'lemming gaven (*).

Dit Vonns werd den gedaagden Remonftranten eerst voorgeleezen naa het eindigen der Synode , en naa dat het verhandelde daar in met de goedkeuring der Algemeene Staaten verzegeld was. -—. De heldhaftige kloekmoedigheid, door hun, in 'tgeheel beloop deezer zaake , betoond, bezweek niet , wannier zij ondervonden , dat ze deeze, hun nadeelige. keer hadt genomen, en niets dan ongunst en tegenheid te gemoete zagen. Zij verklaarden , bij dezelfde gevoelens te volharden. Beriepen zich op 't Oor deel van God. Klaagden bitter over deeze veroordee

ling

(*) Regenb. Hift. der Remonftr. II. D. bl.128 enz.

Maurits.

1

Gedrag der Gedaagden , bij het voorleezen van 't Vonnis.

Sluiten