Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 35?

Noordhollandfche Synode van hunnen dienst afgezet. Ze werden als Sociniaansch en Godslasterlijk veroordeeld (*). Macovius , Hoogkeraar in de Godgeleerdheid te Franeker , een Voorhander der hardhe Calvinistifche Gevoelens , en gewoon , ze met naakter en fterker bewoordingen dan de meeften uittedrukken, bij de Staaten van Friesland van Ketterij befchuldigd , kwam 'er beter af, en, onfchuldig van Ketterij verklaard, werd hij alleen vermaand, zodanige fpreekwijzen te vermijden, als aan tedere

ooren aanhcot mogten geeven (t). Thans

werd ook het lot beflist van Vorstius, dien wij gezien hebben, dat, ontflagen van alle Hoogleeraarsverrigtingen, zijne weide behouden hadt (§). De Engeifchen , wier Koning tegen deezen Geleerden zo zeer verbitterd was, drongen'erop, datditLand van die Pest en van zijne fchadelijke Leere zou ontheven worden. De Inlandfchen hadden deezen fpoorflag niet noodig. VoRsrxus mogt beloven , tegen de Sociniaanen te zuilen fchrijven , en zich op zijn voorbeeldlijk gedrag beroepen , hij kreeg ten antwoord, dat men zulk eene hulp en voorfpraak niet van doen hadt , en dat zijn Godvrugtig leeven te verleidelijker was voor zwakke Verhanden. De Synode veroordeelde hem als een Ketter en Godslasteraar, onbekwaam tot het waarneemen van Hooge-

fchool-

(*) Regenb. Hifi. der Remonjlr. II. D. bl. 13$.

(f) Zie aldaar, bl. i£7-

(§) Zie dit ons Tafereel, hier boven.

Mauwt», De Ges-

TERANÜS-

sen voor Seciniaanen verklaard,Maco • vius vrijgefproken, en Vorstius veroordeeld.

Sluiten