Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

353

GESCHIEDENIS

Maurits.

fchool - Ampten en Kerkli ke Bedieningen. Hierop on-namen de Stapten van Holland hem 't Hoogleeraar»- Ampt te Leyden , zeiden zijne wedde op, en verbanden hem uit het Land: gelijk de Algemeene Staaten hem ook, kort daar aan, de Verèènigde Gewesten ontzeiden. Eersr hieldt hij zich op 't Huis te Kapelh, buiten Ltrecht, en elders op, zo verborgen als hij kon. 't Ontbrak deezen Verdrukten aan geene Begunstigers: e!én der Graaven van Benthem gaf last, hem heimüjk op zijn Kasteel te herbergen ; doch hij nam zulks niet aan : misleiden vreezende , gelijk de Gebroeders Gesteranus hier voor cok bedugt waren , dat hij opgcligt , na Engeland zou gevoerd , en aldaar, als een Ketter, van kant geholpen worden. Eindelijk vertrok hij na Holflein , waar de Vorst hem in zijne befcherming nam, en, onder eene behoorlijke wende , tot zijn Godgeleerden aanlïelde. In deeze rustplaats mogt hij niet lang het genoegen eens veiligen leevens genieten , eene doodiijke ziekte greep hem aan , en fleepte hem weg, in den jaare MDCXXII (*).

Weinig uuren betteedde de Synode aan het overzien en goedkeuren der Nederland fche Geioofsbelijdenisfe, die, voorheen, zo veel zwaarigheden ver. oorzaakt hadt, en over welker gezag zo hoogloopends twisten onthaan waren. Men verichoof naam.

lijk

(*) Regenb. Bifi, der Remonftr. II. D. bl 136-144. Carleton, II. p. 42, Pao_uut Mem. ö? Lettr. as PatsBas, XIII. 327.

Sluiten