Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 55?

lijk het behandelen der Artykelen , de Regeering der Kerke en 't Regt der Ovtrheid in 't Kerklijke betreffende , om van de ïnlandfchen alleen' onderzogt te worden, lin ging dit, zonder eenige aanmerking, door ; behalven dat de Engeifchen alleen, ten opzigte van de Kerken - orde, eene bedenking in 't midden bragten, ten voordeele der Bisfehoplijke Regeeringe, zeggende, dat de ontftaane onlusten , voor geen gering gedeelte, ontflondcr. uit gebrek der Bisfchoppen, bekleed met de magt, om de onrustige Geesten te bedwingen : als mede uit de vrijheid, die elk hadt van denken, fpreeken en fchrijven (*).

. Niet meer moeite noch tijds nam de Synode,

om den Catechismus te beöordeelen, en ééndragtig te verkaaren , dat dezelve, in alle opzigten , met Gods Woord overéénkwam. Geen wonder, dat dit zo vlotte; want de Synode hadt, reeds in den beginne, vastgelteld, dat dezelve 's Zondags naa.niddags in de Kerken openbaar zou gepredikt worden : bij welke gelegenheid een Embder Godgeleerde aanmerkte , „ dat het noodicer was den Catechismus re „ leeren, dan den Text der Heilige Schnftuure te ,, prediken." Ook vermaande deeze Yveraar de Heeren Staaten, nimmer te gedoogen, dat iemand tegen de Belijdenis of den Catechismus >.ou kikken; want dat was de Prophete n, Christus en de Apostelen wederfpreeken (_f).

Alles

(*) Regenb. Hifi. der Rem. II. D. bl.145. (t) Ziealüaar, bl. 148.149.

Maurits.

De Nedgtland'fche Be' Uidenis en de Catechismusgoedgekeurd.

Sluiten