Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26o

GESCHIEDENIS

Maurits.

Het fluicen der Synode.

Alles hadt dus, op het maaken van eenige fchik-* kingen, het Kcrkbehuur betreffende, na, zijnbeflag gekregen , en hier mede de Buitenlandfche Godgeleerden niet te doen : men tradt dus tot het fluiten tan de Synode, 't welk met veel plegtigheids gefchiedde in de Grootekerk te Dordrecht, werwaards zich de Leden der Vergaderinge begaven , onder den toevloed eener ongelooflijke menigte van beide fexen , waar de Canons en vervolgens de Veroordeeling der Remonftranten geleezeu werden. 'Wanneer de Uitheemfchen bedankt waren, en affcheid genomen hadden , ftondt 'er een groot Gastmaal gereed , vervrolijkt door Speeltuig en den Zang van Zangers en Zangeresfen. Hier ontfronstte zich het huursgelaad der Vaderen, en eenigen hunner gaat na, dat zij meer dan tot verheugeus toe dronken, 's Anderendaags deeden de Algemeene Staaten ieder der Buitenlandfche Godgeleerden befchenken met 'een Gouden Penning, ter waarde van honderden vijftig Guldens,

hangende aan een Keten van vijftig Guldens.

De Inlandfchen hielden nog eenige Zittingen , om fchikkingen op de Kerk-orde te maaken: en, met het afloopen van Bloeimaand , fcheidde de geheele Vergadering met handtasting, ten teken van éénigheid , en onder de herkfte betuigingen van genoegen en vriendfchap. De Staaten betaalden alle de kosten, door de In- en Uitlandfche Godgeleerden gemaakt, rijklijk. De Voorzitter Bogerman moet het nogthans niet genoeg geoordeeld hebben , dewijl hij te veel daggelden in rekening bragt , en driehonderd

ze-

Sluiten