Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Der. NEDERLANDEN. gót

imvenënzeventig Guldens meer'eischte , dan men oordeelde hem toetekomen. T'huis gekomen, werd hem, op de Friefche Landfchaps- Synode, zulks ver-» weeten, en eenigen beweerden , da: hij her te Dordrecht zo gemaakt hadt, dat hij verdiende van zijn Ampt afgezet en uit het Land gebannen te worden. Deeze 'Synode kostte den Lande een millioen Guldens, of meer, naar anderer berekening (*).

De Afzettingen en Veroordeelingen , het verbieden der Remonftrantfche Vergaderingen , en het uitbannen waren de fchriklijke gevolgen der Synodaale Behuiten. Deeze drukte het zegel op de Verdeeldheid, welke die Kerkvergadering hadt behooren te heelen. Men zag met verbaasdheid een groot aantal Godge leerden, door hunne Kundigheid en Godvrugt lichten der Hervormde Kerke, uit dezelve geweerd, en, als Omverwerpers van het Christendom , afgefneeden. Verftandigen en Zagrmoedigen wraakten deezen handel: en men fprak met veragting van Lieden , die zich laaghartig bediend hadden van de woelende drihen der Partijfchappe en het Wereldlijk Gezag, om de Tegenftanders , welken zij op geen galijken voet durfden haan, te onderdrukken: 't geen grond gaf, om te denken, dat zij de goedheid hunner zaak mistrouwden. Die der Remonftranten, in tegendeel, verdeedigd door de wel verfneedene pennen hunner bekwaame Hoofden , trok de hartlijke deeineeming

der

(*) Regenb. Hift. der Remonftr. II. D. bl. 149 enz, F. Deel. 2. St. E

Maurits.

Gevolgen der Sji.ede»

Sluiten