Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S<*4 GESCHIEDENIS

Maurits.

Staatkundige oorzaak van 't houden der Synode.

Verèènigde Gewesten nog gevonden worden, die voor de denkbeelden van Calvyn en de Befluiten der Dordrechtfche Vaderen ijveren , derzelver getal afneemt, en de rekkelijker Gevoelens veld winnen: de Voorftanders der Calvinhterij erkennen , dat, hoewel het Genootfchap , 't geen uitwendig de Leer der Remonftranten belijdt, allengskens in aantal afneemt , de Gevoelens nogthans doordringen in de vastgefcelde Kerk zelve, en het Godgeleerd Stelzel der Leeraaren, die geroepen zijn, om de Leer en 't Gezag der Dordrechtfche Synode haande te houden, belmet hebben (-).

Het Staatsbeltuur mag onbetwistbaar waaken, dat de Godsdienst niets leeraare, 't welk de rust en vrede der Maatfchappije verhoort. Dit komt hetzelve regtmaatig toe: dit vorderde het, zo lang Oldenbar.neveld het roer van Staat hieldt. Men verwonderde zich dan met reden , dat men in een Staatsbeltuur, zo hoog geroemd, den Godgeleerden ten wille was, om te bepaalen , wat men gelooven moest omtrent hukken van zulk eene hooge befpiegeling , dat men ze, vooitijds, als onraadzaam denVolke voortedraagen , verboodt, in 't openbaar te leeraaren: en die Maurits zelve , in eenen Brief, omtrent deezen tijd gefchreeven , Ouestieufe Poinclen noemt, welken hij vermaant zo luttel aanteroeren, als eenig-

zins

(*) Mosheim Kerkl. Gefch. IX. D. bl.spi; VanEiivem Kerkl. Ge/c.'t. III.D.bl. 47S.585 enz. Encycl. Art. Gen. Lettr, ae le Momag.

Sluiten