Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

366

GESCHIEDENIS

Maurits.

Verbaasdheid in Europa o-Jcr 't geen Ol-

DENBAR-

^E t.h) w< der voer.

geriijke en Godsdienstige Vrijheid , Oldenbarne, veld, wiens lijfftrafhjk Regrsgeding en fneeven op 't Schavot een aüergewigtigst ftuk van de Gefchiedeni.de n der Verèènigde Gewesten uitmaakt.

De Wereld heeft met een oog vol verbaasdheids gezien de groote en fchriklijke tooneelen , te Spartaan te Londen opgerigt, waar Koningen geoordeeld en gevonnisd werden; dan ik twijfel, of de vertoorn g dier dooriugtige Burgeren, wier Vaderlandlievende ijver hun tot flachtöffers Belde voorde Vrijheden en Wetten huns Vaderlands, geen nog treffender tooneel oplevert , dewijl de Gemeenebesrgezindheid iet verftandigers en veel regtmaatigers in zichhebbe, dan <ie verkleefdheid , die de Onderdaancn hunnen Vorften betoonen. Het geheele Volk van Nederland was niet alleen verdeeld over deeze gebeurtenisfe: verfcheide vreemde Vorlten namen 'er deel in: en de vre s of de ag ing, welke O: denbarneveld buiten 's Lands hadt, was zodanig , dat de Koningen van Frankrijk en Zweeden zich verpligt oordeelden, met allen ernst zijne zaak ter harte te neemen: terwijl de Koningen van Engeland en Deenemarken, de Keurvor-t van de Palts en de Hertog van Bouillon zich tegen deezen d orlugtigen Gevangenen verzetten(*), eveii of hel lot der Vorlten afhing van het leeven of den do d eens Mans, die zo veel hadt toegebragt, om het Vorsthjk Oppergezag in zijn Vaderland te

we-

(«) Zie dit ons Tafereel, hier boven. Carleton, II. p- 357- 358.

Sluiten