Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m GESCHIEDENIS

Maurits.

i ]

i J \ 1

j

£

de Algemeene Staaten. Zelfs kon hij niet venver. ven , dat zijne Huisvrouw hem in de gevangenis kwam oppasfen, fchoon hij in eene gevaarlijke ziekte gehort was Bovenal fiondt hij verwonderd, dat 'er bij de Ondervraagers geen één Hollander was. Overzulks bem'gde hij voluit, „ dat hij, als geboos, ren in Holland, een Dienaar van eene Stad in „ Holland, en gevangen genomen op den grond van „ Holland, geen Regters kende, dan van Holland„ doch dat hij, des onverminderd, zijne zaak voor „ een ieder wilde yerantwoorden." Hierop al zijn moed hervattende, toonde hij , in het voorgevallene te Utrecht niets gedaan te hebben, dan uit kragte van de bevelen der Overheden van den Lande : als mede, dat hij , in het voorRaan der Waardgelders , illeen de zekerheid der Regeeringen in de Steden beioelde (*).

's Anderendaags kwam één der Gelastigdeu hem jezoekeq , met een peinzend en alles kwaads fpelend gelaad , hem aankondigende, dat "er veele diajen ten laste van den Advo'raat aan den dag kwallen; dat men blijken hadt van alle de punten, ver'at in z-kere Schriften., tegen hem niïgegeevens met ïaame, dat hij, ten tijde van het Beftand, heimiijk, ran de Spaanfche zijde, Geld hadt genonen , om t zelve doortedripgen , en ook de West ■ Indifche Maatfchappij te beletten. Hij vermaande na Groot,

alles,

(*) Brandt Leeven van de Greot, bl. 139 15©,

XAXDjUegtsplM' 11. ia, Carleton, II. p,382,333,.

Sluiten