Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

||4' GESCHIEDENIS

Maurits.

men bekend maaken bij de Ridderfchap, wier Vergadering toen uit veertien Edelen beftcndt. De (temmen (haken. Maurits , die eene bereidvaardige onderwerping wagtte, deedt hun aanzeggen , ,, dat

de gevoelens der Heeren Edelen inde Vergadering 33 van Holland, een tijd lang, uitgelboreti waren op „ verandering van den Godsdienst, en om hem ten

Lande uittedrijven. Dat hij hier in moest voor3, zien. En, fchoon hij, bij eene Acte der Staaten „ van Holland, gemagiigd was, om nog eenige ver3, andering te doen, daar hij het noodig vondt , dat s, hij het nogthans niet gaarne in de Vergadering der 3, Edelen doen zou." 'Er, vervolgens, bijvoegende , „ dat hij het noodig vondt , de hemmen der 3, Edelen in de Vergadering van Holland vasten g^ed 3, te hellen ; dat zulks gcfchieden moest door ver-

meerdering van hun getal, of door uitzetting van 3, eenigen." Zommigen bleeven , ondanks deeze bedreigiug, in 't weigeren volharden, oordeelende het gevorderde ftrijdig met de eer , ,'t geweeren, en 's Lands geregtigheid. Verklaarendeop dit huk, geene Vergadering te kunnen beleggen. De Prins ontboodt de Edelen bij zich, en deedt dit voordel: „ Hoe hij, tot rust en dienst des Lands, de Magi,, hraaten in eenige Steden veranderd hebbende, „ diergelijke verandering onder de Edelen ook wel ,, noodig hieldt ; doch , om minder misnoegen te „ geeven , gedagt hadt, zuiks te kunnen voorko„ men door het verherken van hunne Vergadering 9, met de Heeren van Marquette en Sommelsdiik:

5, waar-

Sluiten