Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

39+

GESCHIEDENIS

Maurits.

nis. Wegens de overdragt der Souverainiteit

aan den Koning van Frankrijk, hadt hij nhnmernwt iemand gehandeld. -— Vrees, dat zijne Doorlugtigheid na de Souverainiteit, of na meerder Gezags ftondt, hadt hem bevangen , en hij daar over in 't bijzonder gefproken. Uit de Schotfchriften, eenige jaaren herwaards geftrooid , en uit eenige daadhjkheden, was hij bevreesd geworden , dat men verandering van Regeering zogt door Oproer : hier van hadt hij, drie of vier jaaren geleden,opening gedaan in de Vergadering van Holland : ook den Prins vrijmoedig voorgehouden, dat 'er gerugten liepen , dat de Contra-Remonftranten niet re vreden zouden zijn, of zijue Doorlugtigheid moest Graaf van Holland weezen. Dat zeker Burgemeeher van eene goede Stad (ongetwijfeld R. Pauw, van Amfterdam j, zo hem van goedeihand berigt was, oordeelde, dat het aan den Advokaat ftondt, zulks voorteilaan: fchoon deeze, op zijn verzoek , daar over gefproken , verklaard hadt, zulks een misverftand te weezen. Het zelfde hadt hij ook aan Graaf Willem voorgehouden. Hij beweerde, dat zijn gedrag, geduurende de laatfte onlusten over den Godsdienst , alleen bedoelde het Regt van elk Gewest in dat huk te bewaaren . de rust van den Staat te verzekeren , en de Vrijheid van den Godsdienst, dien hij alseenSteunpylaar van 't Gemee> ebest aanmerkte, te handhaaven. Het werven en aanhouden van Waardgelder; was, in een tijdsgewricht, dut men zich op't Krijgsvolk van den Staat niet kon veiLuten, uoodzaaklijk,

om

Sluiten