Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

39^

GESCHIEDENIS

Maurits.

de eenige Souverainen in dat Gewest. En , wan" neer zij veranderd waren , door middelen , zo wettig, als de tegenwoordig gebruikte onwettig, zouden z'j dan nog regt gehad hebben , om de bijzondere Privilegiën der Steden en der Burgeren te laaten vaaren, of buiten kragt te (tellen , ondanks de eifchen dier Steden en Burgeren ? Kan een Souverain dus de orde der Regts-oefening omkeeren , en de Onderdaanen aan den gewoonen en wettigen Regter, op wien hij zich beroept, onttrekken ? Heeft zulk een geweldige inbreuk op het dierbaar Voorregt de non evocancky of dat iemand niet buiten zijn Land mag te regt gefield worden , geen klagten tegen den Bloedraad doen ten Hemel rijzen, en, kort daar op, de Nederlanden , tegen Span'e's onderdrukking , in de wapenen gebragt ? Zulks was zich voor Muiters erkennen, en de Staats-omwenteling , die de Vrijheid deedt g.booren worden , wraaken ; zulks was de voeiftappen van den met regt gehaatten Al va drukken. Wat de Regters zeiven betrefr, dee¬

ze waren, daarenboven, uit andere oorzaaken, onbevoegd. Twee hunner bekleedden het Ampt van Ftfeaal', onbefaanbaar met dat van Regter. Anderen (tónden bekend voor geflaagene Vijanden der Gevangenen, of hadden belang in hun te veroordeelen, om de veranderingen , aan welken zij de Ampten, welken zij bekleedden, verfchnldigd waren , te wettigen. Moeften zij, indien ze eenig bezef van eer eri billijkheid in den boezem omdroegen, zulk een Regter-ampt niet weigeren? Wat kon hun bewee-

gen ,

Sluiten