Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4C» GESCHIEDENIS

Maurits <

„ vokaat, ten dien tijde , aangaande dat onwettig „ vangen, Leicester , te gemoete deeden voeren: „ dat het den Burger-hoplieden , buiten het huk ,, dtrwagt, nietvrijhondt, den geringftenPerfoon,

veelmin een Raadsman van Staat, in hegtenis te „ hellen. Dat hij zijne ontflaaking hadt te bezor-

gen, of den Raad van Staate het oordeel te be„ velen ; ten minden op het punt , of hij wel of

kwaalijk was gevangen; ook, of men hof van aan-

„ tasting tegen hem hadt, of niet. Ik ben nu

„ zulk een Gevangen ; maar men handelt mij met „ meer onbillijkheids. Voor hem fprsaken de Staa„ ten van Holland, voor mij niemand, Zijne Vrien-

den hadden bij hem, na eenigen rijd zitiens, toe* „ gang, maar ik mag noch Vrienden noch Kinderen,

zien of fpreeken. Men helde hem geen Regters; „ maar ik heb mijne Vijanden tot Refters. Hoe is „ nu de tijd veranderd ! Wij Ixklaagdcn ous toen

over Leicesteiis Landverderliijkc Re^ccring , en „ nu klaagt 'er niemand over deeze hsrdc proccduu„ ren , en 't verbreeken van 's I.ands Wetten en „ Privilegiën, en men laat mij, die dezelven al mijn „ leeven met goed en bloed zogt voortehaan , in „ deeze gevangenisfe en elende zitten. Doch ik hel „ mij gerust in Gon, die zal mij moed en kragt gee. „ ven, om dit ongelijk, kragt en geweld, geduldig „ te verdraagen (*)."

Men weet niet, dat de Algemeene Staaten hem

eenig

(*) Brandt Regtspl. bl. ia8.

Sluiten