Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-

der. NEDERLANDEN. 403

den willen verkoopen: een Buk , zo bezwaarlijk te gelooven, als te bewijzen. Onder veele andere zeer gewigtige bedenkingen, merkte hij aan, dat bet behandelen van groote zaaken, zonder eenigen misdag te begaan, het menschlijke te boven ftreef:, en dat, in die gevallen , dwaalingen niet als misdaaden behoorden geftrafc te worden ; dat de Gevangenen, het ongeluk hebbende van de onderliggende Partij te weezen, met zagtheid behoorde behandeld te worden van de bovenliggende; dat de Staaten op 'tverzoek zijner Majefleit zoo veel acht behoorden te flaan, als zij, weleer, gedaan hadden op dat van Koningin

Euzabeth, in 't geval van Treslong. Zich

tot Maurits wendende, liet h'j zich dus uit: „ U„ we Docrlugcigheid is, door zijne roemrijkekrijgs,, verrigtingen , de voornaamfte fpil geworden, waar „ op de zaaken'van Staat draaijen , de hoop der „ Gewesten, hun Befchermer in Vrede, zo wel als „ hun Schild in Oorlog. Door gunst te betoonen „ aan de zodanigen, over welken zij reden van mis„ noegen meent te hebben , zal zij eenen onfreiflij„ ken roem verwerven ; want, onder alle de Veld„ flagen, welken gij op de gemeene Vijanden van „ den Staat hebt gewonnen, zal dit de aanmerklijk„ fte zijn, dat gij deeze verwinning en magt op u „ zeiven gehad hebt , van goed en gunstig te zijn „ zelfs jegens Perfoonen, die gij gelooft, dat u te„ genlfonden: te wege brengende, dooruwe groot„ moedigheid, dat 'er traanen van blijdfchap gellort worden van zo veelen , die nu njeenen gevaar te

„ loo

Maurits.

Sluiten