Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4io

GESCHIEDENIS

Maurits.

Olpenbühne-

vclo

gewaarfchuwd,zich tot fterven te beteiden.

„ den verftaan; ja, daar geen éénen voet om te wil„ len verzetten, al ware het, dat hij den hals daar „ zou moeten laaten." De Dogter van den g-ooten Coligny ftondt verzet op zulk eene taal. Zij gaf des berigt aan Willewïjk Lodewijk , en zij behoten, den Haag te verhaten, om geen getuigen te zijn eener ftraf - oefening , van welke zij een afgrijzen hadden.

Oldenbarneveld , fchoon hij geenzins twijfelde aan de bitterheid en de magt zijner Vijanden, hadt niet gedagt, dat zij zijn dood zogten. Doch , toen hij de Biddags - uitfehrijving , op den zeventienden van Grasmaand vastgefteld, zag , begon hij anders te denken over het lot, hem befchooren. In deeze las men, „ dat de Kerk en Staat, eenige jaarenber„ waards, door eenige Staatzugtigen, tot bevorde„ ring hunner bijzondere ftaatzugtige oogmerken, „ in groot gevaar van het uiterfte bederf gebragt zijnde, door het bijéénroepen der Nationaale Sy„ node genoegzaam gered waren: dus mtn ook,met „ den eerften , een wet ig oordeel verwagtte over s, hun, die den Staat van het Land hadden beroerd, „ waar door alles zich tot rust fcheen te fchikken: „ dat men Gob hier voor te danken hadt, en Hem, „ onder anderen , te bidden , dai Hij der Vijanden „ be'eidingenenraadflagen tegen deeze Landen geliefde te verbreeken." Verfcheide Predikanten maakten zwaarigbeid , om zulk een Biddag aftekondigen: anderen predikten tegen de Uitfehrijving aan. Ook Werden, in Gelderland, Ux t SttcM- in Over,

ijs/et,

Sluiten