Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4il GESCHIEDENIS

Maurits.

handelen met een goed Patriot ? Dat men mij dan pen en inkt geeve , om , voor 't laatst, aan mijne Huisvrouw adieu te fchrijvcn. Hij verkreeg het, en zette zich tot het opftellen van 't laatst vaarwel aan zijne ligrgenoote, met de grootfle bedaardheid. Sylxa vermaande hem. niets op 't papier te hellen, 't geen de overgave zijns Briefs [zou kunnen verhinderen. Dit kon hij niet ongemerkt laaten doorgaan; maar antwoordde : Wel Sylla , zult gij mij , i» mijn laatften, de wet komen /lellen , wat ik fchrijven zal? half lachende'er bijvoegende: Wel wat zal mij hier gebeuren ! Deezen zelfden Fifcaal hadt hij te gemoet gevoerd: Sylla ! Syll a. ! dat uw Vader op. zag, dat gij u tot deeze zaak laat gebruiken ! Onder het fchrijven hoorde men hem zeggen: Dat ik tog wist, waarom ik /ierven zal ? Waar op één der Fiicaa'en zeide: Gij weet het wel, en zult het , hier naa, nog bi:zonderder hooren. —— Middelerwijl tradt Wal/ecs, Predikant en Hoogleeraar te MiddJburg, binnen , verklaarende, daar gekomen te zijn met last, om hem bijtehaan in zijne laathe oogenblikken. Olof.nbarneveld , hierop te verhaan gegeevtn hebbende , dat hij een oud Man en een Christen was, die wel wist, hoe hij zich, in deezen tijd, te gedraagen en te troosten hadt, ging voort met fchrijven.

Zijn AHcheidsbrïef, bevattende eenebeknopte verdeediging zijner zaake, vdtooid hebbende, tiadt hij in een nader gefprek met Walrus, dien hij, fchoon een Lid van het Dordrechtfche Synode, een verhan-

dig

Sluiten