Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 415

dig en gemaatigd Man vondt. De ongelukkige Grijsaart. wreedlijk van alle Vrienden en Maag. n afgefneeden, hortte zijn hart uit bij deezen Leeraar; want het ftondt hem toen niet meer vrij . bijzonder met zijn Knegt te fpreeken: om dit te beletten, waren 'er fteeds twee Soldaaten in zijne kamer: fchoon men voorwendde , dat zij 'er de wagt hielden , om te beletten , dat hij de handen niet aan zichzelven zou liaan. Vrijuit fprak hij met Walrus over de Synode van Dordrecht: en, verftaan hebbende , dat de Remonftranten veroordeeld waren , veroordeelde hij dien hap als onregtvaardig en gevaarlijk. Wal/eus vermaande hem ernstig , berouw te hebben wegens de daaden, waarom men hem ter doodhraffe verwees, zich te onderwerpen aan de Regters, door de Staaten aangeheld , en , op hun Eed, verpligt, geregtlijke uitfpraak te doen. Doch Oldenbarneveld kon hier toe niet verhaan, en beweerde zijne onfchuld. Onder anderen betuigende: „ Ik ben wel „ gereed te herven , maar ik kan geene reden be-

denken , waarom ik deeze doodhraffe verdiend ,, heb. Ik heb altoos de Staaten van Holland, mij„ ne Meefters, en die van Utrecht, als de Hooge

Overheid van mijn Geboortegewest, ijverigenge„ trouw gediend: niets anders gezogt, dan onzeon„ gelukkig gereezene onlusten te hillen , en het „ bloedvergieten voortekomen. Heb ik mij zomtijds „ fterk uitgedrukt, ik kon , in die jaaren , op den „ post, welken ik bekleedde, niet koelzinnig zien, ,, dat de Staaten met veragting bejegend , en het Hj 99 Ge-

Maurits'.

Sluiten