Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Al6

GESCHIEDENIS

Maurit?.

eene groote maate van voorzigtigheid , met de bekwaamheid, om de ktinstenaarijen van anderen te ontdekken, en de boozen te doen vallen in de eigene ftrikken , voor anderen gefpani en. Nimmer verzuimde hij, zich van gunstig voorkomende gelegenheden te bedienen: en dikwijls deedt hij ze gebooren worden. Met regt zag men hem aan voor dm grootften Staatsman van zijnen tijd. Stelde men hem vreemde en netelige vraagltukken voor , hij voegde bij de gereedheid, om voor de vuist voldoende antwoorden te geeven , eene tegenwoordigheid van geest, en eene openhartigheid, die alle verdere wederfpraak afweerde. Hij wasbefchonkenmet dezeldzaame begaafdheid, welke de Kunst alleen kan volmaaken , indien de Natuur ze gegeeven heeft, de begaafdheid, om zich ophaande voet zeer gelukkig uittedrukken: een vermogen , van oneindigen dienst in een Vrij Land. Hij fcheen de cieraaden van welfpreekenheid te verfmaaden ; doch zijne taal was recht gefchikt, om vertrouwen te winnen : alles was natuurlijk, een. voudig , deftig, kragtig en nauwkeurig. Niemand wist de zaaken met meer werkzaamen ijver, vaardigheid en handvastigheid doortezetten. Hij fcheen één dier Geesten, door de Natuur gevormd, om anderen te behuuren. In de Staatsvergaderingen bezat hij de kunst, om de redenen zeer nauwkeurig te wikken en te weegen , en de verdeelde hemmen met zo veel gemaatigdheids tot één te brengen , dat hij elk bragt, wer waards hij wilde. Geene tegenfpraak bijkans bejegende hem , dan

toen.

Sluiten