Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

424

GESCHIEDENIS

Maurits.

Vonnis van de Groot.

toedreeven: Zo zult gij dan vaaren als Barneveld : het Schavot ftaat 'er nog. De Groot's Huisvrouw werd ook , van hoogerhand , aangefpoord, om vergiffenis voor haaren Man te verzoeken : dan deeze manmoedige Egtgenoote wees het volvuurig van de hand, met de woorden: Ik zal het niet doen; en, heeft hij het verdiend , men flaa hem het hoofd af. Zij liet zich, egter, overhaalen , den Prins te gaan fpreeken, die haar met dit kort befcheid het vertrekken: Bat men den weg van Regt of van Genade moest inflaan. Te midden van deeze

kwaadfpellende tekenen, hielden de Bloedverwanten dier beide Gevangenen verfcheide gefprekken over 't geen te doen ftondt : de gevoelens waren verdeeld; doch men koos de edelaartighe , fchoon gevaarlijkhe, partij, om de zaak op haar beloop te laaten. Hoogerbeets en de Groot hadden alle reden , om het lot van Oldenbarneveld te wagten (*).

Zij werden gedagvaard, om hun Vonnis te hoo. ren: dan , fchoon zij bijkans van dezelfde misdrijven befchuldigd werden, die Oldenbarneveld den hals kostten, werden zij tot eene eeuwige Gevangenis, met verbeurtverklaaring hunner Goederen, verweezen. De Groot antwoordde niets op het hooren leezen van zijn Vonnis ; dan hij kon zich niet wederhouden, het hoofd, van verontwaardiging ,omtedraaijen, als 'er onwaarheden in voorkwamen. Hij oordeelde het, toen, en voor zulke Regters , geen tijd

van

(*) Era.ndt Regtspl. bl. 261 enz.

Sluiten