Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pia NEDERLANDEN. 439

lijk Slaapvertrek. Hem werden bijzonderheden geopenbaard, zodanig, dat men, gelijk hij naderhand betuigde, dezelve bezwaarlijk zou hebben kunnen gelooven , al Waren zij met letteren aan den Hemel geichreeven geweest. Nimmer , nogthans , heeft hij bijzonderheden gemeld van deeze wellustigheden. Dit alleen gaat vast , dat üitenbooaard , als Leeraar , zich verpligt geoordeeld hebbende, Maurits daar over te onderhouden , welhaast gewaar wierd, dat deeze Godvrugtige ijver niet aangenaam was. De Prins kon zijn misnoegen niet verbergen; in de eerhe vervoeringen zijner gramfchap wierp hij den hoed op den grond, trapte dien met voeten, en wilde dien dag niemand te woord haan, noch eenige fpijs gebruiken (*).

Deeze Regtspleeging kwam den Lande op meer dan zeventigduizend Guldens te haan. Elk der Regteren ontving , uit 's Lands kasfe , vierentwintighonderd Guldens, en, daarenboven nog honderden vijftig uit die van elk Gewest. De Fifcaalen, de Griffier , en verfcheide anderen, werden rijklijk beloond met Geld en Ampten. Graaf Ernst Casimis van Nassau ontving , voor de gewigtige diensten, te Utrecht gedaan, veertigduizend Guldens (f).

Ter goedmaaking deezer kosten , werden de verbeurdverklaarde Goederen gebezigd. De Bloedverwanten der Veroordeelden de vrijheid verzogt hebbende,

(♦) Brandt. Regtspl. bl. 315, 316. (X) Zie aldaar, bl. 330.

Mauuijs.

Kosten deezer Regtspleeging.

Sluiten