Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 443

gang , vol vertwijfeldheids geweest hebben. Muis van Holy , Schout van Dordrecht, flierf , van al de Wereld verlaaten , en nauwlijks werden "er gevonden , die deezen Veragten ten grave wilden geleiden : de haat ging zo verre, dat men uithrooide, dat de Satan het Lijk uit de Kist hadt gehaald. Burgemeefter Pauw , een Man zonder Godsdienst, en die, egter, zich daar van bediende in de handelingen tegen de Gevangenen , waar in hij zo veel deels nam, werd, zo wel te Amfterdam, als in 't geheele Land, met den nek aangezien, en van grooten klein verfoeid. ,, De Prins van Oranje,''' fchrijh dén zijner Tijdgenooten, „ houdt hem alleen de hand nog „ boven 't hoofd , 't is anders waarfchijnlijk , dat „ hij, als vuiligheid der ftraaten, van allen man zon

vertreeden worden (*)." Wie zou de treurige, doch roemrijke , uitgang van Oldenbarneveld , die , met erkentenis van zijne gedaane diensten, en een gerust geweeten, het Hoffchavot betradt , niet ftellen boven een leeven, met fchande overdekt, en vol bewustheid van dezelve verdiend te hebben!

De Heer Bijnkershoek verwondert zich , met welk een aangezigt de Regters van Oldenbarneveld, Hoogerbeets en de Groot hun tot eene hoofdmisdaad hebben kunnen toerekenen het begrip , dat elk Gewest regt heeft, om over Kerklijke zaaken te befchikken , en hun nauwlijks om eenige andere redert veroordeelen, dan om den raad, dien zij den Staaten

(*) Brandt Rcgtspleeging, bl. 252 enz, K 2

Maur»4.

Sluiten