Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

dam en Hoorn (*). Doch Maurits , niet zo zeer op fchjtterende Eertijtels als op de Magt gefield, bleef de oude tijtcls voeren, en liet de anderen, welken zijne Magt niet konden vergrooten, maar wel haatlijk maaken , aan zijne plaatze , en den Staat de Voorregten behouden, welken zij , van hoe weinig betekenis bij zijn leeven, naa zijn dood weder kenden doen gelden; want hij hadt, zo als de Schrijvers van dien tijd het uitdrukken , in de Landfchappen , waar hij Stadhouder was, al het gezag der Algemeene Staaten en van den Llaad van Staate, en befebikte alles, niemand, dan die hem behaagde, raadplegende(f). Wij mogen aanmerken, dat hier gebeurde, 't weik, doorgaans het geval is in de Gefchillen tusfchen een Krijgshoofd en eene Regeering der Vocmaair.ften: het Voik wint niets bij die verandering : en ook, ten Hot van dit Tijdperk, 'er nog bijvoegen , dat Maurits in alie zijne bedoelingen niet gehaagd zou weezen, hadt Amfterdam met hem niet medegewerkt. Verfcheide gevallen zullen , vervolgens, uitwijzen, dat die Stad , zich voor de Vrijheid verklaarende , beter in ftaat is, om de aanflagen , daar tegen gefmeed, te weeren, dan alle andere Steden , die den zelfden moed niet durven betoonen , dewijl zij voor Krijgsgeweld min beftand zijn.

EEN-

(?) Refol. Holl. 1620. bl. 40. 202.. (t) Capelle Cedenkjeh. 1.348' Carlet. III- P- 276% 3l3. 374-

&ÏAURIT5

Sluiten