Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

4& GESCHIEDENIS

te maaken, was hij, van alle Proteftantfche Vorften, de eenige , die den tytel van Koning aan zijnen Schoonzoon weigerde. Het Hof van Frankrijk, tegen den Prins van Oranje ingenomen, en beftunrd door eenen Gunsteling (de Luines), aan de Spaanfche zijde gehegt, flapte, te deezer gelegenheid , af van het Staatkundig Stelzel van Hendrik, den IV, en onderftcunde het Huis van Oostenrijk (*).

In déezervoege kon die nieuwe Koning , fpotswijze de Koning van Sneeuw geheeten , dewijl zijn Rijk niet langer dan éénen Winter ltondt, naa zich gevleid te hebben met den veel vermogenden bijftand dier twee Koningrijken, geene dan zwakke hulp uit de Verêé. nigde Gewesten bekomen. Deezen waren verpligt, op hunne eigene behoudenis en verdeediging bedagt te weezen; 't zij om dat het Beftand welhaast ftondt te eindigen; 't zij om dat de Oostenrijkfche Nederlanden reeds veel Volks op de been hadden, om Ferdinand te onderfteunen ; 't zij, eindelijk, om dat de laatfte onlusten niet gehengden , liet Land van Krijgsvolk te ontblooten. De Prins van Oranje , be* ter op den Wapenhandel dan op de Staatkunde afgerigt, vleidde zich, ondertusfchen, dat de vrees voor den Koning van Engeland de Spanjaarden zou wederhouden van in de Palts te vallen. Doch , wanneer het onmogelijk was, onkundig te blijven van de oogmerken eens magtigen Legers, 't welk in deOw-

ten-

(*) Carlet. III. p. 158.161 -163.263. 229.187. 192. 208. Aubery Mem. Art. Maurice.

Sluiten