Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de» NEDERLANDEN. 457

imonfiranten, voor de Synode gedagvaard, wilde men hun verpligten , om, voor altoos, van de bediening huns Leeraars■ ampts afteltaan; doch zij allen, eén alleen uitgezonderd , geweigerd hebbende dit te onderlchrijven , werden zij gebannen , en ten Lande uitgevoerd, zonder dat het hun vrijltondt, hunne Familie te bezoeken, of orde op hunne zaaken te Hellen. ■ Strenge Plakaaten werden afgekondigd tegen het openlijk prediken der afgezette Remonfitantfche Leeraaren. De Hoogefchool te Leyden zuiverde men van alle Hoogleeraaren, die de Dordrèchtfche Canons weigerden te ondertekenen, en wierp de Studenten , die het met de Remonfit -anten hielden , uit het Theo'ogisch Collegie. De Meefters der Latijnfche en andere Schooien kreegen de Befluiten der Synode ter ondertekeninge , en bleeven , op eenige Plaatzen, de Organisten niet vrij. Eén hunner, dit weigerende, boodt aan, om, in plaatze van ondertekening, de Canons, op nooten gebragt zijnde, op het Kerken-orgel te fpeelen, 't welk hem voorkwam ruim zo veel overeenkomsts met zijne bediening te zullen hebben (*).

Een Plakaat der Algemeene Staaten uitgegeeven tegen alle Remonfirantfche Vergaderingen, wekte die ftrengheid hunnen ijver , en zij bedienden zich vart verfcheidene flreeken , om zich deezer vervolginge te onttrekken. Eén hunner Leeraaren, Dirk RaPHAëLsz Kamphuizen , nogleevende in zijne Zede-

dich-

(*) Regenb. Hifi. der Rem. II. D. bl.166 enz, F. Deel. a.St. L

IVÏAL'Rm,

Sluiten