Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

45S

GESCHIEDENIS

Maurits.

Lot dor afg?ze:te Predikanten , en der genen , die de Remonflrantenaanhingen.

dichten en Gezangen , die meer klems dan zoetvloeiendheids van taal hebben, predikte te Rotterdam, met een Ruiters-rok en hoed, op eene helladie van Biertonnen, voor eene vergadering van omtrent drieduizend menfchen. Vier Vaandels Soldaaten verhrooiden de menigte. De Leeraar ontkwam het door het opperkleed afteleggen , en van hoed te verwisfelen. Hij vondt die wijze van prediken te gevaarlijk , en begaf zich, zijne Remonfirantfche Gevoelens behoudende, bij de Rhijnshurgers (*).

De afgezette Predikanten , in en buiten Holland, maakten omtrent een getal van tweehonderd uit. Ruim tachtig werden gebannen, en omtrent zeventig tekenden de Adte van ftilhand, van welken 'er bijna twintig hunne tekening herriepen : veertig zijn, van tijd tot tijd, tot de Contra - Remonftranten overgegaan. Zommigen vervoegden zich bij geene Gezindheid, en eenige weinigen keerden tot het Pausdom,

of vervielen tot een ergerlijk leeven (t)- De

Remonftranten te Waalwijk en te AntwerpenaïeAAin Briefwisfeling met elkander , en ter laatstgemelde Stede eene Vergadering , op welke zij fchikkingen maakten, om de Gemeenten in 't Vaderland te be-

dienen ($). De afgezonderde Bijéénkomlten te

P^otterdam, Hoorn en Leyden werden dikmaals gehoord , en reezen hier uit verfcheide opfchuddin-

gen.

(*) Regenb. Hift. der Remonftr. Ii. D. bl. 185 enz. (ft) ZieaJaaar, bl. 182. 240. (§) Zie aldaar, bl. 19 h

Sluiten