Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4#S GESCHIEDENIS

De Verèènigde Gewesten zagen met ongerustheid dat tijdlïip naderen. Zij waren verzwakt door de inlandfche onlusten. Een goed aantal der verdrukte Partije was voor 't Gemeenebest "verlooren, door eene opgelegde of vrijwillig verkoorene ballingfcbap. Die in 't Vaderland waren gebleeven , dagten en betuigden zelfs, dat zij alleen een ander juk droegen , en Helden weinig belangs in een Vaderland, 'twelkzich omtrent hun als eene Stiefmoeder gedroeg. De Vaderlandlievende ijver , de ziel der Gemeenebesten , verkoelde onder hun, die daar in voorheen blaakten. De bovendrijvende Partij hadt aan haar hoofd Mannen, meer geheld op hun Hof te maaken , en gunsten uittedeelen , dan lettende op 't belang van den Staat. Zij waren verre van éénsgezind. Aarsens, de voornaamlte , was haatlijk geworden door zijne trotsheid en onbefchoftheid. Zij konden hem niet vergeeven , dat hij, in eenen onderfcheptcn Brief, hun behandeld hadt als Lieden zonder verdiensten. Van tijd tot tijd plakte men Schotfchriften aan , om hem en zijnen aanhang ter algemeene verguizinge te

hellen , als werktuigen der Dwinglandij. • De

Catholijken , die nog een groot getal der Inwoonderen uitmaakten, werden met meer hrengheids behandeld: en, beterfchap van hun lot onder eene andere Regeering hoopende , zagen zij met genoegen den voorfpoed der Spaanfche Wapenen in Duitschlarj, Men begon te vreezen, dat de Verèènig¬

de Gewesten niet in haat zouden weezen, om Spanje het hoofd te bieden, en het daar tegen uittenouden;

en

Maurits.

Sluiten