Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

47*

GESCHIEDENIS

Maurit?.

handeling hrekkende, met voeglijkheid Imiteren, dewijl zij den fchijn gaven van het ftelzel der thans verdrukte Partij goedtekeuren: waarom zij dien wijdgaapenden voorflag met de uiterfte verontwaardiging verwierpen. Twee dagen daar naa verklaarden zij, „ dat de Souverainiteit der Verèènigde Nederlanden „ ontwijfelbaar en onbetwistbaar toebehoorde aan „ hunne Hoogmogenheden en aan de Staaten van elk , Gewest in 't bijzonder-, dat zij deeze Souvcraini„ teit hadtien verdeedigd tegen allen, die ze hadden „ willen betwisten, en nog zouden verdeedigen te,, gen ailen, die ze zouden aantasten , of voorwen„ den , dat ze eenen anderen Prins toebehoorden s" voorts betuigende , ,, den voorflag des Kanfeliers „ vreemd, ongegrond en ondraaglijk te vinden, als komende van de Aardshertogen, die de Staaten ,, voor Souvcrainen en de Landen voor Vrije Landen „ erkend hadden: eene erkentenis, door den Koning „ van Spanje bekragtigd , en op welken voet zij „ voor zodanigen gehouden waren door de groothe „ Koningen cn Mogenheden, en de Gemeenebesten,

„ met welken zij Verbonden hadden aangegaan

„ Eindelijk allen, die, in het toekomende, de Op„ permagt der Verèènigde Gewesten op eenigerleie „ wijze zouden zoeken in twijfel te trekken , onbe., kwaavn oordeelende , om tot eenige onderhande„ lingen met hunne Hoogmogenheden te worden toe., gelaaten." De Staaten van Holland hadden, in 't eerst, geoordeeld , dat men in dit antwoordverklaaren moest, ook Pekkius onbekwaam te houden,om

meer

Sluiten