Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DEa NEDERLANDEN. 4S5

en zijne Krijgsmagt waren te overgenoeg, om deeze laatfte en zwakke poogingen der ftervende Vrijheid te fluiten. Dan , hoe kon Maurits, naa de geweidigfte en gevaarlijkfte driften van Godsdienst- en Vrijheids-ijver getergd te hebben, zo gerust blijven? Van waar bragten deeze twee driften, door togt na wraak gewet, geen grooter gisting voort in zulk een aantal van Afgezetten en Verbannenen * Ongetwijfeld hebbe men dit, voor een gedeelte , toetefchrijveu , dewijl deeze Partij altoos uithak door beginzelen van zagtmoedighe'.d, gemaatigdheid en geduld , deezen beftuurden heeds der meehen gedrag. Ware de andere Partij de onderliggende geweest, men hadt een ander tooneel geopend gezien , op 't welk de tesenovergeftelde gemoedsbeweegingen de hoofdrol zouden gefpeeld hebben.

Geen leed fcheen Maurits te dreigen , wanneer, : op 't onverwagtst, eene Zamenzweering tegen hem '' aan den dag kwam, beraamd door de twee Zoonen 1 van Oldenbarneveld, Willem en Reinier , de cr eerhe Heer van Stoutenburg, de k.athe Heer van \ Groeneveld. Stoutenburg , fchoon de jongfte, t was het hoofd der Zamenzweeringe; een Man, van r een doldriftigen en losfen aart, die zijnen Vader veel moeite veroorzaakt hadt. Dikwijls liet hij zich, door gevoeligheid over den deerlijken uitgang zijns Vaders , fcuampere uitdrukkingen ontvallen. Eén trek van hem, toen de Keurvorst van de Palts de Kroon van Bohemen aanvaardde , kan ons zijn character keren. Hij hadt niets meer over.dan één goed

Paard,

Maurits,

'amen-

weering

egen

Iaurits

oor de

'oonen

an Ol-

enbare /elu.

Sluiten