Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

436 GESCHIEDENIS

Maurits.

Paard , en zette het tegen eene groote fomme, weddende , dat , binnen kort, de Neef van Maurits uit zijn nieuw Koningrijk , en zelfs uit de Palts, zou verdreeven worden. Maoj its , hier van verwittigd. betuigde, z jn beste Paard te willen verwedden , als die kwaa<ifpellende Propheet niet werd opgehangen. Alles , wat ftrekken kon, om het Huis van Oldenbarneveld nadeel , fchande en verdriet aantedoen, fcheen dien Vorst te fmaaken. Het regt , om de verbeurdverklaarde Goederen te losfen , mogt hetzelve niet gebeuren. De Zoons, Willem en Reinier , waren, naa huns Vaders dood, ontzet van hunne Ampten, en Veenhuizen en van der Myle , hunne Schoonbroeders , niet meer onder de Edelen befchreeven. Deeze hoonende en berooventie mishandelingen verbitterden hun, te meer , daar zij den Prins geen reden gegeeven hadden , om zijne belofte , den ongelukkigen Vader gedaan , „ dal hij deszelfs Kinderen zon gunstig ., zijn, zo lang zij weldeeden," te verbrecken. Hier 'bij kwam , dat z;j , dagelijks , voor hunne huizen Schimpliedjes tegen hunnen omgebragten Vader hoorden zingen , en de fmasdujkhe Schotfchriften aan hunne deuren gep'akt vonden. In ftede van erg.ns eenigen troost of heul te ontmoeten , onder Lieden* met welken zij voorheen verkeerden, was alles koel' ja, de veragting zagen zij op 't gelaad der oude Bekenden. Allen , en voomaamlijk zij , die na Hofgunst en Ampten dongen, fchuwden bun als de Pest. Stouteneueo kreeg verdriet ia zulk een keven.

En,

Sluiten