Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4po

GESCHIEDENIS

MAURITfc

de plaatze zou gebragt worden, 's Prinfen moord zou alleen het voorfpel weezen van grooter omwentelingen. De deelgenooten in denzelven konden het uitvoeren, zonder voor Moordenaars gefcholden, of als de zodanigen geftraft te worden : hier voor zou men hun teffens dekken: niets minder ftondt 'er te wagten , dan het herftel der oude Regenten. Zij ftreelden zich met het denkbeeld, dat dit bedrijf hun in eenen rang zou ftellen met de Grieken en Romeinen , wijdberoemd, om dat zij Dwingelanden van kant geholpen, en de Vrijheid des Vaderlands herheld hadden. Ten dien einde zouden, in de eerfte verwarring en verflagenheid over den moord van Maurits , de Hoofden der Zamenzweeringe in Leyden, Rotterdam en Gouda, waar men de meehe Arminiaanen en Misnoegden vondt, eenen ophand verwekken. Om deeze omwenteling gansch Holland door te bewerken, hadt Slatius zijn Klaariichtench Fakkel gefchreeven, doen drukken, en ter verfpreidinge gereed gemaakt. Hier in was alles zamenge^ oegd, 't geen kon dienen om den Prins gehaat te maaken , en het Volk tot opftand aantezetten. 's Lands Ingezetenen , met naame de Remonftranten, werden vermaand, om zkh,doorde verfchriklijke wapenen hunner handen , te verlosfen van den Dwingeland en van den godloozen hoop der tegenwoordige Regenten ; met toezegging, dat de aangeheeve kreet, Vrijheid! Vrijheid! Vrijheid van Geweeten! Her fel van Voorregten I ten fchrik der Tegenrartije, en tot verfteikhigvan de hunne zouftrekken.

Zeld-

Sluiten