Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4pi GESCHIEDENIS

Maurits.

Ontdekking der Zamenzweering,

verdoofd hadt. Op de Arminiaanen, die, om deel te neemen in deeze Zamenzweering , geene andere drijfveer hadden , dan bitterheid , uit Godsdienstijver herkornltig , kon men niet vertrouwen. Het bleek ook, dat zij, die het gewigtiglte van denaanilag zouden volvoeren , de eerfte verraaders waren. De beide Blansaarts en Parthy hadden een groot gedeelte der zesduizend Guldens na zichgeltreeken, om nog vijf andere Matroozen omtekoopen. Zij verdeelden het onder elkander , en begaven zich na den Haag, om het verraad te ontdekken , wanneer zij onder den weg vernamen, dat anderen hun hier in v/aren voor geweest.

De vier Matroozen , in deeze zaak ingewikkeld, maar niet van de bijzonderheden onderrigt , begonnen agterdenken te krijgen , .voor gevaar te vreezen , en belloten, zich ua Rijswijk te begeeven. Zij verzogten , Maurits over eene noodige zaak te fpreeken, die geen uitftel leedt, en kreegen een heimlijk gehoor, in 't welk zij verklaarden, „ met hun vie„ ren te Rotterdam gehuurd te zijn ten dienste van „ 't Land; dat hun elk driehonderd Guldens , wel,, ken zij den Prins toonden, op de hand waren ge„ geeven ; dat zij, ten dien einde, gezonden waren „ na den Haage, daar zij een Koffer gebragt had„ den , in den Helm ; en of zijne Doorlugtigheid

„ kennis hadt van den aanllag?" Maurits,

zeer verzet over 't geen hem was aangediend, reedt, in aller ijl, na den Haag , liet de aangeweezene Herb;rg, en nog eene andere , in welke, naar 't berigt

del

Sluiten