Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 499

met de Boot aan de overzijde der Wdale , 40p Kleeffchen bodem , en reeden na Goch. De Spaanfche Bevelhebber , te dier Stede in bezetting liggende, ontving ze vriendlijk, en gaf hun een fterk geleide mede na Brusfel: en de Aardsfiertogin nam ze, eerlang , in haare befeherming. Van der Dussen kreeg, weihaast,zijne Vrouwe bij zich ten tr ïost in zijne ballingfchap. Dan de Egtgenoote van Stoutenburg weigerde hem in zijne ongelegenheid te vergezellen. Hij zogt met reizen zijn verdriet te verzetten: en wendde, toen de tijden een weinig bedaard waren, poogingen aan, om vergiffenis en landwinning te verwerven ; doch vondt dit , zelfs naa den dood van Maurits , onmogelijk. Van veelen geraaden, om in eenigen anderen Oorlog, buiten nadeel van het Vaderland , zijn fortuin te zoeken, en teffens door de Spaanschgezinden aangezogt, om zich onder hun in Krijgsdienst te begeeven , belloot hij , alle hoop van verzoening hier ten Lande uit zijnde, geheel van Partij te verwisfelen , en zo wel den Godsdienst als de Wapens van den Vijand aanteneemen. In den jaare MDCXXVI, nam hij dienst onder de Aardshertogione , en voerde zedert, als Ritmeefter , de Benden aan tegen zijn Vaderland. Hij voerde een zwarten Standaart , met een Doodshoofd befchilderd , ten einde elk mogt weeten, dat hij den dood zijns Vaders wilde wreeken.

De Zamenzweering , door hem gefmeed, kostte het leeven van Vijftién Perfoonen. Zij werden , als fcfjuldig aan Majefteitsfchennls, ter doodhraffe ver-

vvee-

Maurits

Straffe van

Groene* veld.

Sluiten