Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

51+

GESCHIEDENIS

Maurits.

Willem en Lodewijk van Nasfau , die , met de Moeder, in zijnen Uiterffen Wille , ook boven de andere vijf Bastaarden btdagt, en , bebalven de meerdere Lijfrenten, met Heerlijkheden belchonken werden (*).

Maurits bezat alle de hoedanigheden, die een groot Veldheer vormen. Het verflerken , aanvallen en verdeedigen van Plaatzcn verftondt hij meeflerlijk, en heeft dit gedeelte van de Kunst des Oorlogs tot eene hooge maate van volkomenheid gebragt. Zijne Krügstugt was hreng, en maakte zijne Soldaaten de geyreesdften in Europa. Bij deeze bekwaamheden voegde hij eene onverfchrokkene dapperheid , eene rustige bedaardheid , eene onvermoeide werkzaamheid , en nauwlettende voorzigtigheid. Zeldzaam liet hij het op een hachlijken kans aankomen. Hij vermijdde geregelde Veldllagen , zonder ze te voeren : en , als hij ze leverde, fcheen zijn geest zich te verhellen, en wist omhandighcden , die de ongunstigfte fcheenen, ten zijnen voordeele te gebruiken. AItoos berouwde het hem , den flag bij Nieuwpoort gewaagd te hebben: dit deedt hij uit fpijt, en om de Staaten, wier bevelen hij begon te verfmaaden , te dwarsboomen. Veel agting betoonde hij voor de Krijgsbekwaamheden van Spinola; doch kende zijne eigene. Gevraagd , wie de eerfte Veldheer van zijnen tijd was, antwoordde hij, Spinola is de tweede: een vernuftig antwoord ; jammer, dat het zo

zedig

(?) Aitzema, I D.bl.453.

Sluiten