Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bek NEDERLANDEN. $15

zedig niet is , als geestig. Dan ,' wat hier ook van zij, men moet erkennen , dat Maurits , door zijn 'heldenmoed en krijgsbekwaamhedenj, verdient aangemerkt te worden als de tweede Grondvester van ons Gemeenebest. Gelukkig , indien hij , bij de overwinningen op de Vijanden van den Staat, den roem gevoegd hadt van zicbzelven, in verfeheidene gevallen , overwonnen te hebben!

De voorheen vermelde gebeurtenisfen wijzen genoegzaam uit, welk eene omwenteling het te wege gebragt heeft in de Gewesten , waar over hij Stadhouder was. De ijverige Calvinisten hebben niet kunnen nalaaten , zich te beklaagen over de wanorders die op het te onderbrengen der Arminiaanfcht Partij volgden. Zij beefden op het gezigt , dat hei gezag der Landfchappen eenen Man in handen ge vallen was , die dikwijls , zonder met de Staater raadtepleegen , zaaken , van de uiterfte aangelegen heid, afdeedt, met eenigen zijner Gunstelingen Ernst van Nassau , Aarsens en Marquette drie Vreemdelingen , verdagt, aan den Vijand ver kogt te zijn , en het Vaderland te verraaden. He groot aantal nieuwe Leden , binnen korten tijd te Staatsvergaderinge en in de Regeering der Steden h gedrongen, veroorzaakte eene zigtbaare ongeregeld heid des beftuurs. Dewijl , in veele Plaatzen , d beste en bekwaamfte Mannen waren afgezet , wh men geen goeden raad te geeven: veelen zelfs dur den niets vóórhellen , en hielden zich hil. als hi op 't geeven van hunne hem aankwam. De Staat*

ware

MAURITS,

Gevolgen <ler veranderingen , door hem in den Staat gebragt.

i

C

r

t

f,

:t n n

Sluiten