Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CEft NEDERLANDEN. f19

lasten op hem kwam, toen hij in de grootfte hoogheid praalde. De onderfcheide Landfchappen bragten niet, dan met wederzin, hun Geld in 's Lands Schatkist. Gelderland en Overijsfel, door brandfchattingen en ftrooperijen van den Vijand verarmd, konden niet, dan met veel moeite, verwerven, dat zij, voor eenigen tijd, minder lasten droegen (*). Onderftandgelden, geheven door éénpaarige en algemeene belastingen in'alle Gewesten zouden alk die gefchillen hebben doen eindigen; doch men vreesde, buiten twijfel, dat men , dit middel aanwendende , het Bondgenootfchap zou veranderen in een éénig Landsbefcuur, onder het Oppergezag der Algemeene Staaten, die dan het regt zouden hebben, om belasting te heffen, en intevorderen (t>

Adriaan Duik was Oldenbarneveld in't Ampt van 's Lands Advokaat opgevolgd : deeze, in den jaare MDCXX, overieeden zijnde, kreeg Anthonis Duac tot Opvolger; doch de naam van ,s Lands Advokaat, haatlijk geworden, en het Ampt door een nieuw Berigtfchrift eenigzins van natuur veranderd zijnde , kreeg deeze den tytel van Raadpenfionaris (§)•

Geduurende het Beftand, hadt men geen voorzorge gedraagen , om den ftaat der Geldmiddelen op

een

(•) Capelle Geder.kf. I. bl. lal. (f) Aitzema, I. bl. 153.

(§) Refol, Holl. 1620. bl. 133. l$U 268. 274. en lilt. bU 13. ■

Mauwt*»

De bediening van '$ Lands Advokaat in die van Raadpenfionaris veranderd.

Sluiten