Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eer NEDERLANDEN.

éer Pieterszoon Hein op de Spaanfchen behaald, vervulde het Land inet Geld (*). De Krijgsbenden des Konings van Frankrijk werden niet geregeld betaald. Op het miiifte misnoegen hieldt die Vorst de foldy in ; wanneer dé Staaten ze moesten voldoen (f ). Het meèrendeel van dit bezwaar der talrijke Krijgsbenden moest Holland dr&agen. Frederik Hendrik trok niet te velde, eer hij van dit Gewest verworven hadt, dat het zou voldoen, 'r geen de anderen te kórt kwamen in 't betaalen van hun aandeel: uit welken hoofde Holland alleen , Op 't einde des Oorlogs, zich bezwaard vondt met eene fchuld van meer dan honderd en vijftig millioénen tegen de zeer hooge renten van zes eneehvierde tenhonderd: Welken betaald zijn tot den jaare MDCXLIV (§). Om deezen te kunnen betaalen , moesten de belastingen vermeerderd en verhoogd worden. 'tGeen , ondanKè de vermenigvuldiging der Geldfpecien , de intrest zo hoog maakte, was, buiten twijfel, dat de Ingezetenen meer voordeels vonden bij het gebruik huns Gelds in dén Koophandel; Dit bewijst , dat de boeveelheid des Gelds toen de helft minder was dan nu , of nog eens zo veel waardig. Ik zég, nog eenÜ zo veel waardig , dewijl bet niet onmogelijk is, dat het Geld zo overvloedig ware 9 als tegenwoordig.'

Men

(*) Cai-elle Gedênkf. li D. bi. 507. ft) Zie aldaar, bl.- 146.156. 175. 231.279. 447.535, 540-553-575.

(§) WlCEKF. I. Tf. b\ 50. PiCUV. 400.

Fl&etl.a.Su P

RTauKitL'

Sluiten