Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-:5 GESCHIEDENIS

der bad len zij op 't oog, dan , bij hurne Vasngbeden inde Oost• Indien, deterajreiiercgdexXietrre Wereld ie voegen, en zich voor altcos van de luerfcbappij der Zee te verzekeren. Zo lang Oldenbarneveld denteugel der Regeeri-ge hielde, hadt hij, boe zeer den bloei des Haniels en derZeevaard b i •• izlzs-.r.z. -'.:::s ce.ze r.a:ifcr.'c'r- cn:w^rpen beftreeden. Was de verkrijging der eerfte Vastigheden in de Oost-Indien gemakiijk en voordelig geweest, rren hadt zulks toetefchrijven asn de menkte van kleine onafhanglijke Staaten, daar aangetroffen ; aan den grooten voorraad van kostbaare Voortbrengzelen des Lands, en aan den buit, op den Wand. beribd. Mbur Jrr.er:;.: b::i:, in ce ken, waar dc Europeaanen zich niet gevestigd hadden, Diets anders aan dan nog onöntgonne Landen, woer.e Volken , wijd vanéén verltrooid, arm en v. rcf*d : op de Plaatzen, door de Spanjaarden ingenomen, hadden zij Vastigheden , door den tijd beves. tigd, en in zulk een ftaat van tegenweer, dat 'er veel Krijgsmagts noodig ware, om ze, vermeefterd hebbende , te bewaaren. Men kon 'er zich niet van verzekeren , dan door nieuwe Volkplantingen opterichten, en fterke Ikzettingen derwaards heen te zenden (*).

Nanwüjks was Oldenbarneveld gevangen genomen , of men dagt niet meer om deeze redenen. De Oprigticg eener West - Indifche Maatfchappije,

in

Ca?.-.":?.-, y-~-

Mit-rrs.

Sluiten