Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£;• GESCHIEDENIS

R!..-.r.:rj.

1 :3

1 I )

I ] \ \ 1 «

Amfterdam, bekleedde die Waardigheid van 't jaar MDCXVl tri den jaare MDCXViil, wanneer hij na 't Vaderland terugkeerde , naa de zaaken der Maatfchappije in eenen heerlijken ftand gebragt te hebben. Toen was bet, dat Jax Pieterszoon Koen . van Hoorn, een Man van kloek beleid en dapperbedrijf, linie bediening van Gouverneur Generaml beroemd naakte, door bet benamen en volvoeren van een groot en ftout octwerp.

De Oost •Indifche Maetfchappïj bezat, ten deezen rijde, 'geene Hapdelpiaatzen in eigendom, dan alleen op Ambtina : oodertrnacben was bet haar belang, eene verzekerde Plaats te bebb-n, ten middelpunt van haaien Koophandel , thans zeer airgel trekt geworden. Reeds, in den jaare MDCX Vil, hart de Maatfchappij den Bevelhebberen gelast , een be* rwaarn frck Lands van den Koning van "j acetra, of eenigen anderen Jarafehen Vorst, (want dit fcfland was onder verfcheide kleine Vorften verdeeld )tekoopen, tot bet bonwen eerier Stad en Sterkte , waar nen ótn voorraad der Indifche en Xederlamdfche joederen zou ontvangen , cpHaan , en bewaaren. Dok hadden de Hollanders bereids eene Woooing te facet ra, aan den Zeekant, beoosten de Rivier Ta»."ermmg: deeze ftondt aan *t eii de van eene diepe htay, gedekt door veele Eilanden, die'tgeweld der ;ol?en braken , en eene veilige Reede opleverden oor de Schepen, in alle jaargetijden , en tégen ai.'e vinden. Koen, bet-Opperbevel bekomen hebbene , doorzag bet voerdeel, uk zulk . eene gunstige.

lig-

Sluiten