Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bek. NEDERLANDEN. £33

ligging te trekken , verzogt den Koning "van Jacatra, op die plaats , door de HJlanderen eerst gekogt, eene nieuwe Stad en Sterkte te mogen aanleggen , ten einde hij in haat mogt weezen , om zich te verdeeiügen tegen die van Bantam en de Engeifchen, die zich daar hadden nedergezet. Zonder hier toe verlof bekomen te hebben, ging hij , eenen verraadJijken handel ten zijnen nadeele vermoedende , aan 't verherken , en zette dit werk te meer voort, van wegen de vijandlijkheden, door de Engeifchen tegen ons gepleegd, 't Leedt niet lang , of de eenigzins verherkte Plaats werd belegerd door de Javaanen en de Enge fchen. Koen vernielde de Schansfeu, tegen zijne Vesting opgeworpen; doch moest dezelve verlaaten, op de tijding van de komst eener Engelfche Vloote , die hem te fterk viel, en na Ambtina deedt wijken. Het bevel der Vesting hadt hij opgedraagen aan Pieter van den Broeke, die een Verdrag aanging, waaróp alles in rust tcheen: doch deeze werd, bij den Koning van jacatra ten maaltijd genoodigd , trouwloosiijk, met eenigen der zijnen, gevangen , en in de boeijen gefmeet n : de barde en gevaarlijke (raat , in welken hij zich bevondt, kon zijne Landgenooten niet tot de overgave beweegen: men bragt hem , met een Strop om den ha's, onder het kanon der Vestinge. De edelmoedige Nederlander , wel verre van de Bezetting aanteinaanen , om vöor den nood te wijken , raadde hun, her dapper uitteho.idcn. Ondanks hun moed en dapperen wederftand , vonden zij zich genoodzaakt

i\L\CTUTS.

Sluiten