Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

554

GESCHIEDENIS

M..vxtt',

zaakt te daadigen : zij Ronden op 'cpunt, om de Vesting aan de Engeifchen en aan den Koning van Jacatra overtegeeven , wanneer een listige vond kunre ho->p weder deedt aanwakkeren.

De Eur opeaamn hadden zich gevestigd in deeze afgelegene Gaw -ten, door verbée'clücden te verwekken tusfchen de verfchillende Vonten dier kleine Koningrijken, welken zij nooit zouden te ondergebragt hebbeq , waren d-ezen veréénigd gebleeven. De Hollanders, zich houdende aan den Staatsregel, verdeel, en heersch , waar van zij reeds zo veele heiizaame uinverkzels ondervonden hadden , lieten het den Koning van Bantam weeten, dat zij zich liever aan zulk een goeden Nabuur , als hij was, wilden onderwerpen. Deeze voorflag werd gereedlijk aangenomen : tweeduizend Bar.iammers maakten zich eensflags meefler van Jacatra. Die ze aanvoerde, hadt den Koüirgaileenweerenaante.retfen, en, met den dolk op d. keel , gedingen , zijn Paleis en c-tad overtegeeven. Deeze Verst , van zijn Gebied ontzet, en in bal'irgfchap verzonden , moest, vervolgens, zijn levens-onderhoud meteisfehenwinnen. De Hollanders, toen genoodzaakt, zich overte geeven aan die, weiken zij te hulpe geroepen hadden, traden in onderhandel-lis , en hielden dit fleepence , tot dat de dappere Koen , met achttien Schepen, ter hunner hulpe op-aagde , en bij Jacatra friste manfena? aan land zette. Toen veranderde het geheele gehad der dingen. De Belegerden werden de Belegeraars: en zij vielen met zo veel geweid

Sluiten