Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

538

GESCHIEDENIS

Maurits.

't Voorgev.ileae i op Aai'

boina met de < F.r.selfcHen. i 1

j

1

I

tastte de Spaanfche Vloot, voor Lima, aan, en ver. delgde dezelve voor 't meerendeel, niettegenlhande dezelve veel fterker was dan de zijne. De Stad was ook den Vlootvoogd in handen gevailen , indien de nocdzaaklijkheid , om rust te neemen, den Onderkoning geen tijd gegeeven hadt, om zich in een Maat van tegenweer te ftellen. Naa verfcheide verdervende aanvallen op andere Plaatzen, fchoon niet gevolgd van het vermeelteren derzeiven , kwam de Vloot in Indiï, met buit be'aaden. Zij hielp den Gou¬

verneur - Generaal Pieter Carpentier in 'tbemagtigeu van de Sterkte Lcuhon , op 't Eiland Ternate. Alles düaromltretks werd verwoest, en alledeKruidtiage'boomen, welken men kon vinden , uitgerooid. De Hollanders hebben fteecszorge zoeken te draagen, om de aankweeking daar van te bepaaien op weinige plaatzen, gemakhjk te bewaaren , en dus voortekoaen, dat de menigte , of de verplanting , den prijs riet vermindere (*).

Het begin der Regeeringe van Carpentier , den Opvolger van Koen, werd gebrandmerkt door eeue gebeurtenis, die zeer ingewikkeld is, en welks introkken nog niet geheel zijn uitgewischt. De Engeifchen zagen met groot hartzeer de aangroeiende neerderheid hunner Mededingetcn in de Indl'èn. De Hollanders bedienden zich van die meerderheid , en ieten niets onbeproefd, om andereu van den rijken

Spe-

(*) f'oyage van FKcrcmite. Aitzema, I, D. bl. 48$. lö Bois, p. 71. 79.

Sluiten