Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KaratiTj.

tis GESCHIEDENIS

i=: ie Gerirgtrer., d::: ce pijnlz'-p" re-

dwongen, beleden hadden , 'i geen nooit van bun bedreeven was : waarom zij ook , ee: zij ter doodftr-fe gingen , de i.er.'e betuiiir ren ieeie:: v:n hur.r.e cn.chuü sar. re: orgeftreer.ir. ver."ii. Z j voegden 'er bij , boe ongerijmd bet ware , dat een zo klein getal het ontwerp zon benamen , om eene f'.iv.i vsr-ee/ire;: . waxr eene fie.v.e Sezttz'r.g lag; als mede, dat de Engeifchen, hadden zij zich hier aan fchnldig gekend, niet zonden nagelaaten herder.. zied cc:: ie v.rr: :e reiier , in ": vereop van drie of vier dagen , befteedt in het ondervra. gen en pijnigen der gevatte Japanners. Wat hier van o:k zijn moge , het ware veel beter geweest, die zaak, met de befcheiden, daar toe beboerende , op Batavia, of in Europa, eerst te onderzoeken. —. De Koning van Engeland nam dit bedrijf zo euvel op, dat hij de Nederlandfche Maatfchappij tiet alleen , maar ook de Staaten dreigde, daar van wraak te zuilen neemen, indien hem geene behoorlijke voldoening wierd gegeeven. De Hollandfche Gezanten , na Engeland afgevaardigd, om te zien of zijden Koning konden bevredigen , werden zeer feberp van hem bejegend , zonder iets te kunnen uiuigten. De Staaten deeden veel moeite , om dit Vonnis te herz en; docli zij daagden niet: de Hukken zijn nooit ten vollen in 't licht gekomen , en de Engeifchen kuunen eoz die gebeurtenis niet vergeetea , en, fchoon 'er reeds metx dan eene en een balve Eeuw

vt r oopen is, zonder gnmfchap niet van fpreeken.

On-

Sluiten