Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WUmm

542 GESCHIEDENIS

fchapp'ien, in den eerden tijd naa derzelver opregting , den Lande zeer voordeelig waren. Indien de veranderingen , veroorzaakt door den opgang des Handels bij andere Volken, de gedaante der dingen veranderd hebbe ; indien , in Vredes tijd , het Staarsbeltuur aan de West - Indifche Maatfchappije den uitfluitenden Handel niet hadt behooren toetedaan; inen kan niet ontkennen, dat dezelve, inden Oorlog met Spanje, den Staat voordeden aangebragt, en gelukkige Hagen toegcfchikt hebbe , welken zij, zonder dat behulp, niet hadt verkreegen. Zou het Stiatsbeltuur, onledig door eene menigte van andere bezigheden , tijd gehad hebben tot het overweegen van nieuwe ontwerpen , de Zeetochten betreffende, en om met de plans der Krijgsverrigtingen die des Handels te paaren ? Zouden de voordeden , daar uit Ipruitende , met meer billijkheids verdeeld , en tot nutter einden aangelegd geweest zijn ? Is eene Maatfchappij, op zicnzelve ttaande, niet veel vrijer en gefenikter, om zulke uitgestrekte en zamengedelde werkzaamheden te verrigten ? Arbeiden Leden , vergaderd met dezelfde inzitten. en gedreeven door d.zelfde belangen , niet met meer éénftemmigheids en noesten ïjvers ? Zouden de koeten , noodig tot de Vastigheden en Krijgstochten in de Indien , den last iler bezwaaren, reeds zo drukkende, niet hebben moeten vergrooten ? Is eene.Maatfchappij, die zich aan vrijwillige opbrengingen onderwerpt, beter weetende, boe veel zij noodig hebbe tot nieuwe onderneemingen , niet geichikter , om ze ie beilaan?

Het

Sluiten